Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Oblasť BOZP je zameraná nielen na personálne a technické prostriedky pre ochranu pracovníkov ako sú školenia, ochranné pracovné pomôcky, ale v rámci nej sledujeme aj príčiny a následky úrazu.